TÄVLINGSVILLKOR

1. När du skickar in ditt tävlingsbidrag till oss godkänner du dessa tävlingsvillkor.

2. Ansvarig part är BLING, 802498-3374.

3. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagare att dennes namn, profil, annan personlig information och information uppgiven av den tävlande sparas och används enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) för administration och uppföljning. Ansvarig part är BLING, 802498-3374.

4. Endast ansökningar mottagna innan ansökningsperiodens sista datum kommer att bedömas.

5. Tävlingsdeltagare måste disponera de immateriella rättigheter som är tänkta att utnyttjas och affärsidén får inte vara att betrakta som stulen. Om de immateriella rättigheterna ägs av ett lärosäte eller dess holdingbolag bör rättigheterna klargöras mellan parterna innan tävlingsdeltagande. Du garanterar också att du inte kommer att bryta ett avtal eller en tredje parts rättigheter, inklusive patent, upphovsrätt, affärshemligheter, patentskyddad eller konfidentiell information, varumärke, reklam eller privata angelägenheter.

6. För att kunna delta i tävlingen ska du ha fyllt 16 år och vara bosatt i Sverige.

7. För-orten beaktar bara tävlingsbidrag som är fullständiga och inlämnade inom tävlingsperioden via angivet digitalt ansökningsformulär på For-orten.se. Vi förbehåller oss rätten att ta bort bidrag ur tävlingen, utan att i förväg meddela tävlanden. En sådan åtgärd kan följa på att bidraget bedöms vara olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande eller strider mot någon av För-ortens policys, eller vid misstänkt fusk. Detta liksom övriga beslut kan inte överklagas. Bidrag som skickas in till tävlingen kommer inte skickas tillbaka efter eller under tävling.

8. De utvalda finalisterna kommer att bjudas in till en finalpitch för att beskriva sin affärsidé för en tävlingsjury och svara på tävlingsjuryns frågor. Observera att deltagande i finalpitchen är en förutsättning för att kunna vinna pris och ta del av vinst. Det som finalisterna presenterar under finalpitchen blir offentligt.

9. Vart och ett av de bidrag som valts ut som finalister och som presenterar sina bidrag på finalpitchen kommer att tilldelas pris under förutsättning att tävlingsvillkoren är uppfyllda. Efter genomförda finalpitchar presenterar tävlingsjuryn vilka summor finalisterna erhåller. Detta sker samma dag som finalpitchen äger rum och kan komma att livestreamas i För-ortens egna kanaler och spelas in. Finalisterna kommer även att publiceras på for-orten.se. Tävlingsjuryns val kan inte överklagas.

10. Som tävlande intygar du att din ansökan är sanningsenlig och att du innehar upphovsrätt och eventuella andra rättigheter som kan gälla för bidraget, inklusive uppladdade bilder och dess motiv. Du åtar dig att hålla För-orten skadelöst om någon riktar krav mot För-orten med anledning av bidraget. För-orten kan inte hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador som åsamkats som konsekvens av deltagandet i tävlingen.

11. Anställda hos För-orten som administrerar och/eller utser finalister hanterar inkomna tävlingsbidrag med sekretess. Externa personer som hanterar bedömningen eller deltar i juryn och bedömer finalister har tecknat en sekretessförbindelse avseende information som de får inom ramen för denna tävling. Notera att presentationen av finalpitchar kommer att ske inför publik och kan komma att livestreamas i För-ortens kanaler och därmed inte kommer att vara konfidentiell.

12. Som deltagare godkänner du För-ortens rätt att i sin kommunikation- och marknadsföring publicera namn och bild på dig/ditt företag samt din affärsidé i kommunikations- och marknadsföringssyfte utan begränsning i tid. Ingen ersättning kommer utgå med anledning av sådan kommunikation eller marknadsföring.

13. Vinsten kan vara skattepliktig och eventuell vinstskatt betalas av mottagaren av vinstsumman.

14. Varje vinnare i tävlingen förbinder sig att tillse att denne har ett konto i som vinstsumman kan betalas ut till.

15. Vinstpengarna delas ut endast i syfte att förverkliga idén till den organisation där verksamheten ska pågå och när styrkt behov av vinstpengarna finns.

16. Vinstpengarna ska förbrukas senast året efter finalen.